IMG_3943

Rammeplanen (2006) sier: Barnehagens dokumentasjon kan gi foreldre, lokalmiljøet og kommunen som barnehagemyndighet informasjon om hva barn opplever, lærer og gjør i barnehagen. Viten om personalets arbeid og barns virksomhet i barnehagen er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Dokumentasjon kan være et middel for å få fram ulike oppfatninger og åpne for en kritisk og reflekterende praksis. Barns læring og personalets arbeid må gjøres synlig som grunnlag for refleksjon over barnehagens verdigrunnlag og oppgaver og barnehagen som arena for lek, læring og utvikling. I Soria Moria ser vi på dette som svært viktig for stadig å kunne være i utvikling til beste for barna. I virksomhetsplanen, side 42, er det en fullstendig oversikt over evalueringer vi gjennomfører i løpet av en fem års periode. Noen av dem vil du fremover finne igjen her:

Utøve anerkjennende kommunikasjon

I Soria Moria barnehagene har vi som prinsipp at kommunikasjonen med barna skal være anerkjennende. Vi støtter oss til Schibbyes teori om anerkjennende kommunikasjon:

«Anerkjennelse er et sentralt begrep i didaktisk relasjonsteori. Det betegner en likeverdig relasjon der man bestreber seg på å forstå den andres perspektiv. Man bekrefter den andres oppfatning av virkeligheten som gyldig, og har en åpenhet for de sider ved den andres forståelse som er særlig avvikende fra ens egen. Anerkjennelse blir slik en holdning og et ideal man streber etter å oppnå, for slik å gi kraft og frihet til de andre» (Jensen og Ulleberg, 2011). Anerkjennende kommunikasjon i  barnehagen vår på Longum, kan du lese om her.

 

Evaluering av bruk av IKT i Soria Moria barnehagene

Bruk av digitale verktøy er en integrert del av dagliglivet i arbeid og utdanning, og en del av hverdagen i mange familier. I de aller fleste barnehager finnes det også noen digitale verktøy som for eksempel datamaskin, nettbrett, digitale fotokamera, fargeskriver, og tilgang til Internett. Grete har gjort noen refleksjoner rundt bruken av digitale verktøy i Soria Moria barnehagen på Longum, som du kan lese her: Evaluering av bruk av IKT i barnehagen på Longum  

Natur- og miljøkunst i Soria Moria barnehagene

Rammeplanen sier at barna i barnehagen skal bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, årstider og vær. Det er også et mål at barn skal få en begynnende forståelse av betydningen av en bærekraftig utvikling. I dette inngår kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Dette kan ikke gjøres ene og alene ved å styrke barnas kognitive kunnskaper om natur. Det er når følsomhet, sanseerfaringer, estetiske og kreative handlinger blir integrert med denne kunnskapen, at vi kan skape fremtidige ansvarsbevisste mennesker med omsorg for naturen. Vivian har evaluert barnehagens arbeid med natur- og miljøkunst, det kan du lese mer om her: Evaluering natur og miljøkunst 2014-2015

De minste barna

I Rammeplanen side 7, står det: «Barnehagens samfunnsmandat er å tilby alle under opplæringspliktig alder et omsorgs- og læringsmiljø som er til barns beste.» Små barn lever livet der de til en hver tid er, med de menneskene som finnes der. Barnehagen er en arena der barna kan være med å skape sin egen og andres identitet, kultur og kunnskap. Den er et sted der barna dannes og danner. Derfor er barnehagen et viktig sted for de barna som går i barnehage. De aller yngste barna i barnehagen krever ekstra omtanke og omsorg. Aktivitetene må tilpasses behovene og kapasiteten deres. Det er viktig at vi som er voksne tar oss god tid og lar barna oppleve i sitt eget tempo og på egne premisser. I Soria Moria barnehagene vil vi ha voksne som involverer seg, viser interesse, deltakelse og hengivenhet, empati og innlevelse. Vi trenger voksne med engasjement som omfatter en følelse av forpliktelse – et ønske om å være hos barnet, være den «den trygge basen og sikre havnen», og åpne verdenen for barnet, vekke nysgjerrighet – og ville barnet vel» (Vpl 22-23).Silje har evaluert arbeidet med de yngste barna. Du kan lese om det her: Evaluering av de minste barna i barnehagen