Foreldresamarbeid

Barnehagens formålsparagraf slår fast at barnehagen skal drives i nær forståelse og
samarbeid med barnas hjem. ( Barnehageloven av 2006  §1).

Vi vil at foreldrene skal ha innflytelse på planleggingen og vurderingen av barnehagens aktiviteter. For å legge til rette for godt foreldresamarbeid, har vi gode rutiner som ivaretar foreldrenes medvirkning i arbeidet vårt og stimulerer til et godt forhold mellom barnehage og hjem.

Et av våre viktigste redskap i foreldresamarbeidet, er brukerundersøkelsen vi gjennomfører hvert år. Den gir oss et godt grunnlag for samarbeidet både med hver enkelt, og med foreldrene som gruppe.

Kommunikasjon_Soria_Moria_Barnehage[1]

 

Foreldremøter

To til tre ganger i året innkaller vi til foreldremøter. Dette er fellesmøter for alle
foreldrene. Foreldremøte danner da foreldreråd å består av alle fremmøtte foreldre.

Samarbeidsutvalget

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. (Barnehageloven §4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg)

Betegnelsen hjem og foreldre betyr her både foreldre og eventuelt andre foresatte. Det er foreldrene som har ansvaret for barns oppdragelse. Dette prinsippet er nedfelt i barnekonvensjonen og i barneloven 8.april 1981 nr.7.

Barnehagen representerer et kompletterende miljø i forhold til hjemmet.

I Soria Moria Barnehagene har vi felles samarbeidsutvalg og foreldrerepresentantene fra de ulike husene blir valgt på foreldremøte hvert år.

Foreldresamtaler

Dette er foreldrenes samtaler omkring eget barn. Vi ser på disse samtalene som en viktig utveksling av opplysninger om barnets trivsel, utvikling og behov. Barnehagen ser barna i andre sammenhenger enn foreldrene, og omvendt. Vi kan dermed bidra med viktige opplysninger til hverandre for å utfylle bildet, og dermed legge forholdene enda bedre til rette for det enkelte barns trivsel og utvikling. Det vil bli tilrettelagt for disse samtalene på dag/ettermiddag.

Spade

Levering og henting

Den viktigste arbeidsformen i foreldresamarbeidet vil være den daglige kontakten mellom personalet og foreldre. Når barnet blir levert og hentet, vil samtalen om barnet være av stor betydning. God informasjon om alt som vedrører barnet er et viktig mål for disse stundene. Barnet skal derfor leveres til en av personalet og det er lurt å sette av litt tid dersom en ønsker å få eller å gi informasjon i disse møtene.

Generelt om foreldresamarbeid

Vi vektlegger sterkt foreldresamarbeid både i vår planlegging og i vårt daglige virke. Det er foreldrene som har det overordnede ansvaret for sitt barn, og vårt oppdragermandat har vi fått overdradd av dem. Vi vil møte foreldrene på en hyggelig og positiv måte.

For å kunne gi barna et best mulig tilbud, er det avstor betydning at samarbeidet med hjemmet fungerer. Vi vil derfor være en barnehage hvor foreldrene føler seg velkommenog ønsket, og føler seg frie til å snakke med oss om det de måtte ha på hjertet. Vi kan og stå til rådighet med vår fagkunnskap om ønskelig, f.eks. gjennom temakvelder.

Forventninger til foreldrene

Vi forventer at foreldrene deltar i utviklingen av et godt barnehagemiljø ved å møte opp til foreldremøter, konferanser, deltar i brukerundersøkelsen og andre fellesarrangementer i barnehagens regi.

Vi oppfordrer til å lese skriv fra barnehagen og holde seg orientert. Vi ønsker at foreldrene skal ta direkte kontakt med personal/ledelse ved spørsmål eller bekymringer, og ha en grunnleggende positiv holdning til barnehagen.