Bilde 12

Hver barnehage har sin egen styrer.

Tillit

Tillit er grunnleggende på et sted man arbeider så nær hverandre som i en
barnehage. Det er viktig at vi er trygge på at de andre vil oss vel, da kan man ture å
åpne seg  – tilliten ligger altså til grunn for god kommunikasjon. Tillit er altså ikke
bare noe som skaper trygghet, men det er også et arbeidsredskap for oss. Det er
viktig å huske på at ingen andre kan gjøre at den enkelte får tillit. Vi kan legge for-
holda til rette for utvikling av tillit, men vi kan ikke utvikle følelsen hos den enkelte
– hver enkelt må og jobbe med seg selv.

Mulighet for å være oss selv i et team

Vi vektlegger at alle barnehagene er
et team, og vi har felles ansvar for alt som foregår her. Vi hjelper og støtter hveran-
dre på tvers av gruppene og barnehagene. Vi skal alltid tenke helhet. Et godt team
vil ikke si et team der alle er like – et godt team er et team som nettopp rommer
forskjellige mennesker og ulike måter å gjøre ting på. Det som er viktig er at de
ulike menneskene i organisasjonen og deres ressurser jobber mot visjonen vår og i
et godt lag.

Personalutvikling

Vi har følgene mål:
Vi skal ha nok personal med kompetanse innen for våre fire hovedmål og hele
personalgruppen skal kunne jobbe etter organisasjonens visjon og personalets
leveregler.
Vi skal ha en personalgruppe bestående av ulike personligheter, personlighetstyper
og som innehar ulik kompetanse. Målet er at vi til sammen har en personalgruppe
som danner en helhet og utfyller hverandre.
Barnehagens atmosfære er og skal være preget av glede og humor.
Vi vil fortsette å være bevisst verdien av et slikt klima både for barn og voksne, og la
glede og humor få tid og rom.
Det skal være lov å være god, ha yrkesglede og stolthet.
Vi skal ha en eierfølelse i forhold til barnehagen.
Det skal være lov å gjøre feil, og å prøve igjen. Vi skal lære av våre feil, og det er ved
å lære man blir enda bedre. Vi er og skal være en god barnehage som er til å være
stolt av. Gjennom stolthet kommer yrkesglede og eierfølelse.

Faglighet

En barnehage er en profesjonell institusjon, og har en rammeplan å forholde seg til.
For oss er faglighet og omsorg to sider av samme sak. Det å være faglig vil og si at
man alltid har et ønske om å bli bedre.
Ta vare på hverandre, omsorg
Vi skal være gode rollemodeller for barna. Vi skal vise at vi tar vare på hverandre i
hverdagen.
Vi velger å fokusere på det positive. Sette ord på verdier og handlinger vi
mener er positive. Det vi setter fokus på, blir det mer av. Prosessen med å
finne de verdiene og handlingene vi ser på som positive, er en viktig prosess.
Vi velger det beste fra flere metoder, og bruker elementene tilpassa
situasjonen, aktørene og våre barnehager.

Ledelse og personal utvikles i samspill med hverandre. Vi har tro på hver enkelt.
Vi vil være en tydelig, synlig og tilstedeværende ledelse.